O Katedrze

Siedziba katedry przy ul. Powstańców Wlkp.2 - foto. W. Junik
Siedziba katedry przy ul. Powstańców Wlkp.2 - foto. W. Junik

Witamy na stronie Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Maria Deptuła.

Problematyka badawcza, która realizowana jest w naszej katedrze obejmuje zagadnienia z zakresu: wczesnej profilaktyki społecznej adresowanej do całej populacji dzieci i młodzieży oraz profilaktyki adresowanej do dzieci i młodzieży z grup ryzyka.

Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej (wczesniej: Zakład Pedagogiki Opiekuńczej z Profilaktyką Społeczną) wyłonił się w roku 1999/2000 z Katedry Pedagogiki Społecznej założonej i kierowanej przez prof.  dr hab. Edmunda Trempałę, w ramach której działaliśmy pod nazwą Zakład Pedagogiki Opiekuńczej.
Jako samodzielna jednostka Katedra istniała najpierw w strukturze Instytutu Studiów Edukacyjnych (do roku 2003 pod nazwą Zakład Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej), a po zmianach organizacyjnych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w roku 2004/2005 wchodzi w skład Instytutu Pedagogiki. Od 1992 roku jednostką kieruje dr hab. Maria Deptuła, prof. nadzw.

W katedrze pracuje obecnie 8 etatowych pracowników. Zajęcia dydaktyczne prowadzą także 2 doktorantki – studentki Studiów Doktoranckich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii  przygotowujące rozprawy doktorskie pod opieką Marii Deptuły. Osoby te podejmowały działalność naukową i dydaktyczną w kolejnych latach istnienia zakładu.

Osoby tworzące zespół w kolejnych latach
W październiku 1999 roku zakład tworzyły 3 osoby – dr hab. Maria Deptuła (na etacie adiunkta), dr Danuta Głuszak-Węgierska (na etacie starszego wykładowcy – w styczniu 2000 odeszła na emeryturę) oraz asystent mgr Wioletta Junik.
W październiku 2000 roku dołączyły do zespołu dwie studentki studiów doktoranckich, absolwentki prowadzonej przez nas specjalności mgr Jolanta Jarczyńska i mgr Małgorzata Zabłocka.

Z początkiem roku akademickiego 2002/2003 dołączyła do nas mgr Lidia Hendler (asystent z rozwiązanego Zakładu Pedagogicznego Kształcenia Nauczycieli), absolwentka pedagogiki opiekuńczej WSP w Bydgoszczy.

W październiku 2003/2004 podjęła pracę w zakładzie mgr Blanka Poćwiardowska absolwentka naszej specjalności i prowadzonego przez nas dwuletniego Podyplomowego Studium Profilaktyki Uzależnień i Socjoterapii.

W roku akademickim 2004/2005 zespół nasz powiększył się o dwie osoby zatrudnione na etacie asystenta. Były to absolwentki studiów doktoranckich mgr Jolanta Jarczyńska i mgr Małgorzata Zabłocka, które w roku 2005 obroniły rozprawy doktorskie. Od roku 2006 zostały one zatrudnione na etacie adiunkta.

Począwszy od  roku 2006/2009 do naszego zespołu dołączały doktorantki – studentki studiów III stopnia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

  • w roku 2006/2007 Marta Herzberg i Agnieszka Misiuk
  • w roku 2008/2009 Marta Połotniuk
  • w roku 2009/2010 Maja Łoś.

Mgr Marta Herzberg uzyskując w 2011 roku stopień doktora zakończyła współpracę z naszym zakładem. W roku akademickim 2012/2013 do zespołu zakładu dołączyły dr Małgorzata Rębiałkowska - Stankiewicz - adiunkt oraz mgr Marta Połotniuk - asystent. Natomiast w roku akademickim 2014/2015 w zakładzie pojawiły się nowe doktorantki: mgr Alicja Konikiewicz i mgr Marietta Dembek. 27 października 2014 kolejna doktorantka, mgr Maja Łoś uzyskała stopień naukowy doktora.

Osoby współpracujące z katedrą:
W realizacji procesu dydaktycznego pomaga nam 8 osób zatrudnianych na umowę zlecenie. Są to pedagodzy i nauczyciele pracujący na co dzień z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami. Cztery osoby spośród nich  posiadają rekomendacje trenerskie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć wychowawczo - profilaktycznych chronionych prawami autorskimi. Dzięki Nim studenci zdobywają istotną część swoich zawodowych kompetencji.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz