Sylwetki i kwalifikacje naszych absolwentów - aktualny stan prawny

Pedagogika opiekuńcza - studia magisterskie uzupełniające stacjonarne i niestacjonarne

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku: pedagogika, praca socjalna. Wybór specjalności następuje w trakcie pierwszego semestru studiów.
Pierwszeństwo wyboru danej specjalności przysługuje kandydatom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór.
W przypadku, gdy liczba studentów wybierających daną specjalność będzie większa niż liczba miejsc o przyjęciu decydować będzie średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia.
Specjalność zostanie uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów.

Przedmioty realizowane w toku studiów

Obok przedmiotów podstawowych i przedmiotów kształcenia ogólnego studenci realizują następujące przedmioty specjalnościowe:

 • Opieka nad dzieckiem i rodziną z metodyką
 • Zagadnienia prawne z elementami etyki w pracy z dzieckiem i rodziną
 • Diagnoza warunków rozwoju w rodzinie
 • Profilaktyka ukierunkowana na grupy ryzyka w wybranych krajach
 • Wychowanie i organizacja życia w rodzinie z elementami pielęgnacji niemowląt i dzieci
 • Trening interpersonalny
 • Warsztat umiejętności wychowawczych i socjoterapeutycznych
 • Wspomaganie organizacji życia rodzinnego i pielęgnacja niemowląt
 • Wspomaganie rozwoju psychospołecznego w okresie dorastania z metodyką
 • Socjoterapia
 • Metodyka pracy z grupą socjoterapeutyczną z superwizją
 • Podstawy psychologii klinicznej z elementami interwencji kryzysowej.

Kwalifikacje absolwenta:

Studia są kontynuacją specjalistycznego kształcenia odbywanego w ramach studiów I stopnia na specjalności opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną, opiekuńczo-wychowawcza czy innych, pokrewnych specjalnościach łączących w sobie przygotowanie do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych w szkołach, i innych instytucjach edukacyjnych,  placówkach opieki częściowej i całkowitej oraz w środowisku lokalnym.

Głównym celem studiów jest wyposażenie studenta w wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, filozoficznych i biomedycznych, tak aby mógł on pełnić funkcje wychowawcze, opiekuńcze i profilaktyczne, wspierać wszechstronny rozwój wychowanków, indywidualizować proces nauczania, zaspakajać specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną. Ponadto celem kształcenia specjalnościowego jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka.

W trakcie studiów student zdobywa wiedzę z zakresu:

 • diagnozowania warunków rozwoju dzieci i młodzieży oraz rozpoznawaniu natężenia czynników ryzyka powstawania zaburzeń w rozwoju i czynników chroniących przed niekorzystnymi warunkami życia;
 • form i metod rozwijania kompetencji wychowawczych rodziców oraz współpracy z rodzinami dzieci i młodzieży zagrożonej;
 • organizowania i planowania pracy socjoterapeutycznej z jednostką i grupą, w oparciu o diagnozę socjoterapeutyczną;
 • specyfiki pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą pochodzącymi z grup ryzyka oraz roli socjoterapeuty w tej pracy;
 • teoretycznych podstaw socjoterapii oraz form i metod pracy socjoterapeutycznej;
 • prawidłowości funkcjonowania współczesnej rodziny jako grupy społecznej;
 • przyczyn, rodzajów, mechanizmów i skutków dysfunkcjonalności systemów rodzinnych, oraz wybranych koncepcji, metod i programów pomocy dzieciom i młodzieży z grup ryzyka;
 • rodzinnych uwarunkowań trudnych zachowań u dzieci;
 • rozwoju prenatalnego człowieka oraz metod i środków świadomej prokreacji;
 • sposobów wspomagania rozwoju rodziny na poszczególnych etapach jej rozwoju;
 • systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Polsce oraz o innych systemach pomagania dzieciom i młodzieży zagrożonej w Polsce i wybranych krajach europejskich;
 • uregulowań prawnych dotyczących stosunków w rodzinie oraz sprawowania opieki i kurateli nad dzieckiem i rodziną;
 • wybranych zaburzeń rozwoju występujących w okresie dzieciństwa i dorastania oraz sposobów korygowania ich;
 • zasad i kontekstów komunikacji interpersonalnej w rodzinie;
 • zasad i technik efektywnej komunikacji w kontaktach społecznych w środowisku wychowawczym;
 • źródeł sytuacji kryzysowych w rodzinie, diagnozowania systemu rodzinnego i projektowania oddziaływań pomocowych na rzecz rodziny;
 • życia seksualnego człowieka, zasadach świadomego oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa i wartości rodziny;

W trakcie studiów student zdobywa umiejętności z zakresu:

 • nawiązywania podmiotowych relacji z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, przedstawicielami instytucji i organizacji społecznych w środowisku lokalnym;
 • organizowania, planowania i realizowania działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych oraz badania ich skuteczności;
 • pedagogicznej pracy z rodziną polegającej na wspieraniu członków rodziny w prawidłowym komunikowaniu się i podejmowaniu innych działań zmierzających do przy-wrócenia funkcjonalności w ich rodzinie;
 • projektowania i realizacji zajęć wśród dzieci i młodzieży z zakresu wychowania do życia w rodzinie.
 • rozpoznawania indywidualnych i środowiskowych zagrożeń rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży;
 • stawiania diagnoz pedagogicznych oraz projektowania oddziaływań indywidualnych i grupowych opartych na profesjonalnej diagnozie;
 • uważnego słuchania innych ludzi, porozumiewania się z nimi, wyrażania własnych potrzeb i uczuć oraz rozwiązywania konfliktów i tworzenia partnerskich relacji z nimi;
 • wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem tych wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym;
 • współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży zagrożonej w tworzeniu im lepszych warunków życia w tym także poprzez rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców;

Absolwent w trakcie studiów kształtuje postawy: tolerancji, akceptacji, poszanowania godności drugiego człowieka i wrażliwości na problemy społeczne oraz gotowości do ich rozwiązywania, jak również refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz kierowania się w swojej pracy zasadami etyki.

Potencjalne miejsca pracy

Absolwent specjalności ma uprawnienia do zatrudnienia: w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: socjalizacyjnych, interwencyjnych, wielofunkcyjnych, rodzinnych, wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe / socjoterapeutyczne, kluby, ogniska wychowawcze) i hostelach jako pedagog/ wychowawca/ socjoterapeuta/ opiekun dziecięcy; w instytucjach i placówkach oświatowych – wszystkich typach szkół i na wszystkich poziomach kształcenia, jako pedagog szkolny, w świetlicach, internatach i bursach jako wychowawca, pedagog; w instytucjach i placówkach pomocy społecznej – domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dla ofiar przemocy w rodzinie, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, ośrodkach wsparcia, hospicjach, wioskach dziecięcych jako pedagog/wychowawca/opiekun/koordynator pieczy zastępczej/ asystent rodziny; w placówkach wypoczynku i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży jako pedagog/ wychowawca/ opiekun; w placówkach poradnictwa specjalistycznego, poradniach psychologiczno - pedagogicznych, placówkach diagnostycznych, jako pedagog/  doradca/ wychowawca/ opiekun; w kurateli sądowej jako kurator sądowy zawodowy lub społeczny; w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach pełnomocników ds. dziecka, rodziny i profilaktyki.

Informacje dodatkowe:

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej z Profilaktyką Społeczną, odpowiedzialny za specjalność Opiekuńcza prowadzi współpracę naukową z Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidental, Filière Travail Social, Sierre Szwajcaria oraz z Pracownią Profilaktyki Młodzieżowej Pro-M Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

UWAGA!

Student kierunku pedagogika studiów II stopnia w ramach dodatkowych punktów ECTS  ma możliwość uzyskania przygotowania pedagogicznego w rozumieniu § 1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz.U nr 50, poz.400 z późn.zm.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz