Udział w Projekcie "Educ-Europe" - cz.I

  • 06 października 2010

Pracownicy zakładu w okresie od 01.10.2006-30.09.2008 byli partnerami w Projekcie nr F/06/B/P/PP-152528 Formation Européenne d’Educateurs Siociaux (Europejskie Kształcenie Wychowawców) realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci, Projekt pilotażowy – Programme d’Education et de Formation tout Au long de la Vie; którego koordynatorem była Fundacja d’Auteuil w Paryżu. Partnerami w projekcie były szkoły wyższe kształcące wychowawców do pracy z młodzieżą zagrożoną oraz fundacje prowadzące placówki opiekuńcze.

W skład zespołu wchodziły następujące szkoły wyższe HEB de Fré Bruksela; ESTES, Strasburg; INFA, Nogent-sur-Marne (Francja); Institut Saint Laurent, Ecully (Francja); EUTSES Pere Tarrès, Barcelona oraz fundacje i stowarzyszenia: CJD Eppingen;  CRIPS, Bukareszt. Partnerem, który uczestniczył w projekcie korzystając z finansowania swojego rządu była szkoła wyższa és-L z Lozanny. Koordynatorem projektu w UKW była M. Deptuła.

Celem projektu było opracowanie treści modułu kształcenia łączącego w sobie długoterminowy (3-6-miesięczny) staż za granicą w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla młodzieży zagrożonej prowadzonej i/lub rekomendowanej przez partnerów pracujących w projekcie połączony ze studiowaniem przez Internet.

Efektem projektu jest stworzenie ram prawnych i organizacyjnych dla odbywania stażu w placówkach opiekuńczych w krajach uczestniczących w projekcie. Przygotowano przewodnik dla stażystów i opiekunów praktyk oraz wytyczne do globalnej oceny stażu połączonego z realizacją modułu teoretycznego. Dzięki tej współpracy studenci studiujący Pedagogikę o specjalności : Opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną (studia I stopnia) lub Opiekuńczą (studia II stopnia)  znający w wystarczającym stopniu język francuski lub hiszpański mogą odbywać staże zagraniczne w Belgii, Francji, Hiszpanii i Rumunii. Możliwość tę udostępniamy również studentom Resocjalizacji.

Głównym celem przygotowywanego programu kształcenia jest uzupełnienie przygotowania zawodowego wychowawców realizowanego w szkołach partnerskich o wiedzę i umiejętności niezbędne do lepszego rozumienia dzieci i młodzieży zagrożonej wywodzących się z innych kultur, współpracy z ich rodzinami oraz pogłębianie świadomości historycznego i kulturowego uwarunkowania różnych praktyk opiekuńczo-wychowawczych i ich etycznych aspektów.

Po rocznej pracy zespół partnerów pracujących w projekcie zorganizował w dniach 15-16 października 2007 r. w Paryżu międzynarodową konferencję na temat: Regards européens sur le rôle des familles dans l’action socio-éducative auprès des jeunes en difficulté (Europejskie spojrzenia na rolę rodziny w pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą zagrożoną).

Efektem pracy partnerów uczestniczących w tym projekcie jest także powstanie strony internetowej www.educ-europe.eu . Zamieszczono na niej program kształcenia oraz teksty prezentujące politykę społeczną w odniesieniu do dzieci, młodzieży i rodziny zagrożonej w krajach partnerskich wraz z opisem dróg przygotowywania się do zawodu wychowawcy, bogaty zestaw artykułów dotyczących pracy z rodziną zagrożoną oraz wykaz lektur dotyczących aspektów etycznych pracy wychowawcy i wyzwań wynikających ze zróżnicowania religijnego i światopoglądowego Europejczyków. Do każdego tematu przygotowano zestawy zadań dla studentów. Z materiałów zamieszczonych na stronie przygotowanej w języku francuskim, angielskim a także dzięki pracy naszego zespołu w języku polskim,  mogą korzystać studenci nie tylko udający się na staż ale także realizujący przedmiot: „Profilaktyka ukierunkowana na grupy ryzyka w wybranych krajach” na prowadzonej przez nas specjalności „Opiekuńcza” na studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika. Ta część strony, która zawiera materiały dydaktyczne jest kodowana. Studenci otrzymują kody dostępu na zajęciach.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz