Udział w Projekcie Educ - Europe - cz .II

  • 06 października 2010

Od 01.10.2008 do 30.09.2010 nasz zakład uczestniczył w Projekcie nr 2008-FR1-LEO04-00291 1 Formation Européenne d’Educateurs Siociaux (Europejskie Kształcenie Wychowawców) realizowany w ramach Programu Partnerskiego Leonardo da Vinci. W tym projekcie partnerzy: Fundation d’Auteuil, z Paryża; HEB de Fré z Brukseli; ESTES ze Strasburga; INFA z Nogent-sur-Marne (Francja); EUTSES Pere Tarrès z Barcelony; CRIPS z Bukaresztu oraz és-L z Lozanny organizują spotkania, których celem jest doskonalenie wymiany stażystów oraz rozwijanie zawartości strony internetowej stworzonej w ramach poprzedniego projektu.

Odbywały się także wizyty studyjne w placówkach opiekuńczych wytypowanych przez partnerów do przyjmowania stażystów oraz spotkania opiekunów stażu z placówek opiekuńczych oraz z ramienia uczelni partnerskiej. Koordynatorem projektu z ramienia UKW jest M. Deptuła.

W ramach tego projektu:
M. Deptuła wzięła udział w obradach Komitetu Zarządzającego Projektem w październiku 2008 w Lozannie, w styczniu 2009 w Paryżu i w czerwcu 2009 w Bukareszcie oraz w wizycie studyjnej w placówkach opiekuńczych prowadzonych przez jednego z partnerów (CRIPS) w Bukareszcie.

M. Zabłocka przygotowała 2 stażystów do odbycia stażu za granicą i studiowania za pomocą e-learningu i sprawowała opiekę nad jedną studentką odbywającą trzymiesięczny staż w placówce prowadzonej przez Fundację d’Auteuil w Bretanii.

M. Deptuła, J. Jarczyńska, W. Junik, M. Zabłocka i B. Poćwiardowska w dniach 25-28  maja 2009 roku, wzięły udział w pobycie studyjnym w Paryżu w celu poznania historii i specyfiki pracy Fondation d’Auteuil. Cele szczegółowe wyjazdu to:

  • zapoznanie się z zakresem współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Fundację i poszukiwanie obszarów, w których możliwe jest rozszerzenie współpracy;
  • określenie możliwości odbywania staży przez studentów, przygotowywania studentów do stażu i opieki nad nimi;
  • poznanie warunków i form pracy w takich placówkach jak: domy dziecka, liceum zawodowe dla wychowanków placówek prowadzonych przez Fundację, Centrum Kształcenia Przedzawodowego, SAJF – ośrodek poradnictwa telefonicznego dla rodzin w trudnej sytuacji;
  • analiza doświadczeń praktycznych w zakresie pracy dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami, opieki nad stażystami, kształcenia wychowawców i trenerów – wychowawców trudności pojawiających się w pracy wychowawcy i pracowników socjalnych.

Zespół ten wziął także udział w spotkaniu w siedzibie kolejnego partnera pracującego w projekcie prywatnej wyższej szkoły zawodowej - INFA Institut de Formation w Ngent sur-Marne CEDEX, w celu poznania systemu kształcenia studentów przygotowujących się do zawodu wychowawców placówek opiekuńczych.

W dniach 17-21.11. J. Jarczyńska i W. Junik wizytowały placówki opiekuńcze w Brukseli oraz wzięły udział w seminarium poświęconym stażom studentów w placówkach opiekuńczych w krajach partnerskich, a W. Junik także w posiedzeniu Komitetu Zarządzającego Projektem.

W celu zapewnienia opieki stażystom przyjeżdżającym do Polski podjęto współpracę z Bydgoskim Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Informacja o spotkaniach partnerów i seminariach, które odbyły się w trakcie II części projektu w j. francuskim:www.educ-europe.eu

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz