O projekcie

 • 12 marca 2015

Członkowie sieci Educ-Europe zaangażowali się w opracowanie nowego projektu w ramach programu ERASMUS+, na który uzyskali dofinansowanie. Grant Nr 2014-1-FR01-KA2026-008728 zatytułowany jest: Development of the empowerment of educators and beneficiaries in the field of youth at risk and social exclusion (Rozwój upodmiotowienia wychowawców i beneficjentów w obszarze młodzieży zagrożonej i wykluczenia społecznego), klucz Akcja 2: Strategic partnership of professional teaching and training /Porozumienie strategiczne w zakresie nauczania i kształcenia zawodowego/.

Na lata 2014-2016 w ramach programu Erasmus + zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją d’Auteuil a Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, który jako jeden z siedmiu partnerów wraz z Fundacją d’Auteuil od 2006 roku tworzą sieć Educ-Europe.

Obecnie Educ-Europe stanowią następujące organizacje: Fundacja d’Auteuil z Paryża (Francja); Haute Ecole de Bruxelles (Belgia); Karel de Grote University (Belgia); Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Polska); CRIPS- Asociatia Cebtrul de Resurse si Informare pentru Professiuni Sociale (Rumunia); INFA-Institut National de Formation et de l’Application (Francja); Fondation Amigo (Hiszpania); CNOS-Centro Nationale Opere Salesiane (SCS) (Włochy);

Z ramienia UKW projektem kieruje pracownik naszej Katedry dr Jolanta Jarczyńska.

Członkowie Educ-Europe to przedstawiciele ośmiu organizacji partnerskich i równocześnie eksperci w swoich dziedzinach. Wspólnie zaprojektowali projekt w logice transferu innowacji, w duchu współpracy i z potrzebą wprowadzania trwałych zmian dotyczących sposobów wspierania beneficjentów działań społecznych oraz innowacji w zakresie metodologii szkolenia i badań. Wszyscy oni uczestniczyć będą w każdym etapie projektu oraz uruchomią mobilność praktyków interwencji społecznej, trenerów i beneficjentów lub byłych beneficjentów.

Zakładane cele i zadania projektu:

 • Zorganizowanie tzw. czterech grup action-research;
 • Zorganizowanie czterech warsztatów, w których udział brać będą członkowie grup action-research;
 • Opracowanie ośmiu artykułów /czasopism naukowych, tzw. research journals,
 • Opracowanie i rozpowszechnienie poprzez internetową platfomę Educ-Europę dwóch pedagogicznych modułów szkoleniowych /jako tzw. e-learning/;
 • Zorganizowanie w Madrycie międzynarodowego sympozjum, na którym dokonane zostanie podsumowanie efektów pracy wykonanej przez cztery zespoły badawcze, tzw. action-research groups.

Monitorowaniem realizacji programu oraz jego oceną zajmuje się Komitet Kierujący Educ-Europe, tzw. COPIL. Jego obrady zaplanowano w następujących miejscach i terminach:

 • Bruksela /Belgia/: wrzesień 2014
 • Paryż /Francja/: listopad 2014
 • Bydgoszcz /Polska/: maj 2015
 • Antwerpia /Belgia/: listopad 2015
 • Rzym /Włochy/: luty 2016
 • Madryd /Hiszpania/: maj 2016

Do tej pory w dniach 22-23 września 2014 roku w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Kierującego (COPIL) programem Educ-Europe. Celem tego spotkania było ustalenie struktury grup roboczych, tzw. Action-research groups, zadań i obowiązków animatorów prowadzących zajęcia warsztatowe oraz omówienie kwestii mobilności w projekcie, budżetu projektu, jego wydatkowania oraz sprawozdawczości.

Kolejne spotkanie członków Komitetu Kierującego programem Educ-Europe miało miejsce w Paryżu w dniach 24-26 listopada 2014 roku. Pierwszego dnia, czyli 24 listopada nastąpiło podpisanie porozumień pomiędzy partnerami uczestniczącymi w projekcie z Dyrektorem Zarządzającym projektem z ramienia Fundacji d’Auteuil: pan Francois Content. Spotkanie to miało charakter administracyjno-organizacyjny. Ustalono rolę pełnioną przez każdego partnera w projekcie, narzędzia pracy, procedury respektowane przez Agencję oraz sposoby i metody komunikacji pomiędzy partnerami. Z członkami COPIL spotkał się pan Vincent Rogeaux z Fundacji d’Auteuil, który zainicjował rozmowę na temat platformy Educ-Europe i jej uaktywnienia w związku z obecnie realizowanym programem Erasmus +. Osobną kwestią omawianą na spotkaniu był planowany przyjazd uczestników projektu do Bydgoszczy. Ustalono datę spotkania dla dwóch grup warsztatowych, tj. 18-22 maja 2015 roku oraz dla członków Komitetu Zarządzającego Projektem (COPIL), tj. 20-22 maja 2015 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz