PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU MŁODZIEŻY i OSÓB DOROSŁYCH – Międzynarodowe Seminarium w Walencji

  • 23 lipca 2016

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU MŁODZIEŻY i OSÓB DOROSŁYCH – Międzynarodowe Seminarium w Walencji

W związku z realizacją projektu pt.: Development of the empowerment of educators and beneficiaries in the field of youth at risk and social exclusion w ramach programu ERASMUS+, Partnerstwo Strategiczne, Akcja 2, Grant Nr 2014-1-FR01-KA2026-008728 w dniach od 18 do 20 maja 2016 roku zespół z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej w składzie:

  • dr Jolanta Jarczyńska – koordynator projektu z ramienia UKW, członek komitetu zarządzającego projektem, tzw. COPIL,
  • zw. dr hab. Maria Deptuła – Prodziekan ds. Nauki – zaproszona, jako gość specjalny Seminarium reprezentujący władze dziekańskie Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW,
  • dr Wioletta Junik – uczestnik obrad komitetu zarządzającego projektem, tzw. COPIL,
  • dr Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz – delegowana, jako przedstawiciel Fundacji „Akademia Walki z Rakiem w Toruniu”,
  • mgr Alicja Potorska – reprezentant Prywatnej Poradni Pedagogicznej „Świadomy Rodzic” z Torunia,
  • mgr Tomasz Jurkiewicz – dyrektor Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn
    w Toruniu,
  • Beata Rózga – przedstawiciel Świetlicy Terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim

uczestniczył w Seminarium Międzynarodowym pt.: „How to use force within us” w Walencji w Hiszpanii. Seminarium to stanowiło podsumowanie działań realizowanego od 2014 roku do chwili obecnej projektu w ramach Parterstwa Strategicznego Erasmus+. Jego główną ideą było upowszechnienie informacji o realizowanym projekcie wśród zaproszonych gości oraz wstępna prezentacja efektów pracy projektowej, w tym wypracowanych narzędzi. Program Seminarium obejmował część oficjalną związaną z uroczystym powitaniem gości i zaprezentowaniem jego organizatorów, jak rownież część wykładową, warsztatową i panel dyskusyjny. Jego przebieg transmitowany był on-line do ponad 30 krajów świata. Głównym organizatorem tego wydarzenia był jeden z partnerów ww. projektu oraz członek sieci wychowawców społecznych Educ-Europe: Fundacja Amigo z Hiszpanii.

Problematyka Seminarium oscylowała wokół tematyki związanej z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu młodzieży i osób dorosłych, wzmacnianiu sił społecznych, upodmiotowieniu zarówno beneficjentów działań pomocowych, jak również profesjonalistów, zwłaszcza pracowników socjalnych i wychowawców społecznych. Takie podejście odzwierciedla dominujący aktualnie w pracy socjalnej trend, który postuluje myślenie o upodmiotowieniu nie tylko jednostek i grup, których pracownicy socjalni wspomagają, lecz również ich samych. Ten sposób myślenia  obejmuje dwa ważne nurty. Pierwszy, kładzie nacisk na upodmiotowienie wspomaganych/beneficjentów (ubogich, bezsilnych, dyskryminowanych, wykluczanych, itd.), drugi, na upodmiotowienie profesjonalistów/pracowników, często pracowników  najemnych.

Główną metodą pracy, która wykorzystywana była w trakice dwuletniej pracy zespołu projektowego i prezentowana była na Seminarium w Walencji była metoda empowermentu oraz metodologia badań w działaniu (action-research work). Problematyce empowermentu poświęcona była większość wykładów i wystąpień prelegentów. Gościem honorowym, 

a zarazem ekspertem w kwestii pracy metodą empowerment był Profesor Yan Le Bossé z Uniwersytetu Laval w Kanadzie. Jako pionier badań nad tą metodą i jej użytecznością w obszarze pracy socjalnej wygłosił bardzo interesujący wykład, dzieląc się efektami swojej pracy badawczej, której poświęcił ostatnie 20 lat.

Część warsztatowa Seminarium miała charakter interaktywny i poświęcona była problematyce przeciwdziałania społecznej ekskluzji młodzieży i dorosłych z grup ryzyka.
W trakcie pobytu organizatorzy Seminarium umożliwili również uczestnikom zwiedzanie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla młodzieży prowadzonej przez Fundację „Amigo” z Walencji zwanej jako C.E. Colonia.

Seminarium okazało się cenną okazją do wymiany doświadczeń naukowych na temat problemów związanych z konieczną inkluzją środowisk zagrożonych, głębszego poznania metody empowerment i jej zastosowania w pracy socjalnej, jak również było okazją do zainicjowania nowych kontaktów z przedstawicielami środowisk naukowych z różnych krajów Europy.

Ponadto w dniach 18-19 maja 2016 roku, tuż przed rozpoczęciem Seminarium, odbyło się ostatnie już spotkanie Komitetu Zarządzającego projektem (COPIL), które również miało miejsce w Walencji w Hiszpanii. Spotkanie stanowiło kontynuację wcześniejszych obrad odbywających się kolejno w Paryżu, Bydgoszczy, Antwerpii i Rzymie. Ze strony polskiego partnera udział w nim wzięli pracowicy Katerdry Pedagogiki Opiekuńczej z Profilaktyką Społeczną: dr Jolanta Jarczyńska – koordynator projektu z ramienia UKW oraz dr Wioletta Junik. Na posiedzeniu omawiano kwestie związane z efektami pracy intelektualnej poszczególnych zespołów roboczych, terminami wykonania tych prac oraz sprawozdawczością i pisaniem raportu końcowego. Osobną kwestią podejmowaną na spotkaniu była dyskusja nad gotowością partnerów do aplikowania z wnioskiem w przyszłym roku kalendarzowym do konkursów ogłaszanych w programie Erasmus+. Omawiano potencjalne terminy składania aplikacji do udziału w konkursach oraz zakres problematyki nowego projektu. Ustalono, że w listopadzie 2016 roku odbędzie się w Paryżu spotkanie członków sieci Educ-Europe, które na celu będzie miało podjęcie przez każdego z partnerów sieci Educ-Europe prac nad opracowaniem nowego wniosku projektowego.

Zapraszamy na stronę projektu:

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz