Współpraca z Haute Ecole de Travail Social - Sierre, Szwajcaria

  • 15 lutego 2013

Zespół z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej UKW od przeszło 20 lat współpracuje z La Haute Ecole de Travail Social, będącą jedną z 5 szkół wyższych wchodzących w skład La HES-S0 Valais-Wallis z siedzibą w Sierre w Szwajcarii.

W ramach tej współpracy nasi pracownicy są zapraszani do cyklicznego udziału w „Tygodniu międzynarodowym” (cykliczna forma wymiany naukowo-metodycznej z kadrami nauczycieli akademickich z krajów całego świata), w ramach którego prowadzą zajęcia w języku francuskim i / lub j. angielskim dla studentów kierunku Praca Socjalna oraz chętnych nauczycieli akademickich z tej uczelni. Zajęcia obejmują wykłady i warsztaty w łącznym wymiarze 16 godzin dla dwóch grup studenckich podczas każdego pobytu. Intencją organizatorów jest także włączanie do udziału w zajęciach ze studentami HETS przedstawiciela interesariuszy z polskiej instytucji, z którą współpracuje  katedra. W ten sposób studenci szwajcarscy mają szansę uzyskiwać wiedzę o funkcjonowaniu różnego rodzaju instytucji w Polsce i wykorzystywaniu teoretyczno-metodycznych rozwiązań w praktyce.

Dodatkowo podczas Tygodnia uczestnicy mają okazję w ramach wizyt studyjnych odwiedzać placówki i instytucje edukacyjne, socjalne, profilaktyczne i opieki zdrowotnej. Dotychczas kadra Katedry odbyła osiem tego typu pobytów, w których mieli zawsze okazję uczestniczyć doktoranci, a także studenci. Z kolei strona szwajcarska uczestniczy w wizytach studyjnych na UKW w ramach wymiany dobrych praktyk pomiędzy studentami pracy socjalnej z HETS a studentami pedagogiki o specjalnościach opiekuńcza i opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną, dotyczących przygotowywania kandydatów do zawodu pedagoga, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań z zakresu profilaktyki społecznej (w tym profilaktyki uzależnień).

Dotychczas kilkukrotnie gościliśmy grupy studentów z opiekunem  prof. Christophem Boule na UKW. Wizyty studyjne zawsze obejmują pobyt w specjalistycznych placówkach i instytucjach (np. ostatnio były to: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia  w Toruniu, Oddział Odwykowy  Całodobowy w Czerniewicach. k/Torunia, Fundcja Praesterno w Bydgoszczy). Jedną z form wymiany doświadczeń pomiędzy studentami HETS a UKW jest przeprowadzenie pokazowych zajęć  dla siebie, których celem jest bezpośrednie przekazywanie sobie wiedzy przez studentów (np.  ostatnio były to zajęcia prezentujące systemy profilaktyki uzależnień w obydwu krajach pt.: „System profilaktyki uzależnień w Szwajcarii i w Polsce – studium komparatystyczne”. Podczas pobytu w Polsce nauczyciel akademicki z HETS wygłasza wykład dla studentów naszych specjalności. Kolejny pobyt grupy studentów z HETS planowany jest w październiku tego roku.

 Link do strony HES-S0 Valais: https://www.hevs.ch/en/

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz