Działalność dydaktyczna

Przedmioty specjalnościowe realizowane przez pracowników Katedry:

Na specjalności Pedagogika opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną:

 • Techniki pracy umysłowej
 • Animacja działań w dużych grupach
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
 • Profilaktyka adresowana do dzieci i młodzieży z grup ryzyka
 • Warsztat socjoterapeutyczny pod superwizją
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Diagnoza warunków rozwoju dziecka
 • Profilaktyka uniwersalna
 • Promocja zdrowia
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej z arteterapią
 • Warsztat pracy z grupą
 • Podstawy prawne wspierania rodziny, pieczy zastępczej i pracy opiekuńczej
 • Teoria i metodyka wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
 • Teoria i metodyka pracy z uczniem z trudnościami w nauce
 • Projektowanie i ewaluacja oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych
 • Studium przypadku
 • Teoria i metodyka pracy z rodziną
 • Organizacja życia rodzinnego z pielęgnacją małego dziecka
 • Metodyka realizacji zajęć z zakresu przygotowania do życia w rodzinie
 • Wsparcie w sytuacjach trudnych

Na specjalności Pedagogika opiekuńcza:

 • Opieka nad dzieckiem i rodziną z metodyką
 • Zagadnienia prawne z elementami etyki w pracy z dzieckiem i rodziną
 • Diagnoza warunków rozwoju w rodzinie
 • Profilaktyka ukierunkowana na grupy ryzyka w wybranych krajach
 • Wychowanie i organizacja życia w rodzinie z elementami pielęgnacji niemowląt i dzieci
 • Trening interpersonalny
 • Warsztat umiejętności wychowawczych i socjoterapeutycznych
 • Wspomaganie organizacji życia rodzinnego i pielęgnacja niemowląt
 • Wspomaganie rozwoju psychospołecznego w okresie dorastania z metodyką
 • Socjoterapia
 • Metodyka pracy z grupą socjoterapeutyczną z superwizją
 • Podstawy psychologii klinicznej z elementami interwencji kryzysowej.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz